SANKTUARIUM M. B. NIEPOKALANEJ PRZEWODNICZKI W PRZASNYSZU

Chrzest

„…ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym rodziców. W uzasadnionych wypadkach rodzice mogą wybrać inny kościół parafialny na chrzest swojego dziecka (Statuty Diec.P, nr 318; por. KPK, kan. 857 § 2).

 

Czas zgłoszenia i udzielania chrztu św.

Datę chrztu dziecka należy ustalić co najmniej dwa tygodnie przed zamierzonym terminem w kancelarii parafialnej. Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w drugą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 13:00. W miesiącach lipcu i sierpniu o godz. 11:30. W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie – potrzebna jest do tego zgoda Ojca Proboszcza.

Konferencja przedchrzcielna

Rodzice są zobowiązani do wysłuchania jednej konferencji przedchrzścielnej.

 

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 • Akt urodzenia dziecka z USC.
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny). Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojej parafii. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba może zostać nie dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.
 • W kancelarii na około 2 tygodnie przed chrztem zostaje spisany akt chrztu w Księgach Chrzcielnych. Wymagane są podpisy osób zgłaszających. Rodzice chrzestni składają podpisy przed udzieleniem chrztu w zakrystii.
 • Potwierdzenie odbytej spowiedzi.


Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • świeca chrztu
 • biała szata

 

Rodzice dziecka

Przed Chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do wysłuchania nauki przedchrzcielnej. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty (nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie), a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii świętej.

 

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek zapoczątkowane na Chrzcie nowe życie rozwijać przez:

 • chrześcijańskie wychowanie w rodzinie,
 • nauczyć dziecko modlitwy,
 • posyłać na katechizację,
 • przygotować do Bierzmowania,
 • przygotować do uczestnictwa w Eucharystii.

 

Religijne życie w rodzinie to jest:

 • modlitwa,
 • wzajemna miłość chrześcijańska będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary,
 • życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli).

 

Rodzice chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • ukończył 16 rok życia,
 • jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (KPK, kan. 874)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie) oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne.

Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego (-ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych, Ślub).

Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe, posiadał chrzestnego (KPK, kan. 872). Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego, chrzestną lub dwoje chrzestnych (por. KPK, kan. 873).

Zadania chrzestnych są następujące:

 • mają oni towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka,
 • wraz z rodzicami mają przedstawić dziecko do chrztu;
 • pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (KPK, kan. 872),
 • są współodpowiedzialni za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Wymogi stawiane kandydatom na chrzestnych wynikają z charakteru ich zadań. Jeżeli rzeczywiście mają być osobami odpowiedzialnymi za rozwój i życie wiary swego „chrześniaka”, sami muszą być dojrzałymi i przykładnymi świadkami wiary. Nie może więc dziwić, że Kościół stawia im wysokie wymagania. Wynikają one z troski o odpowiednie wychowanie religijne osoby ochrzczonej, dokonujące się w sprzyjającej atmosferze dobrego przykładu dawanego przez najbliższych.

Zasadniczo wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka, którzy oczywiście swoją decyzję mogą dowolnie konsultować. Zadaniem duszpasterza jest jedynie sprawdzić czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół i zatwierdzić wybór rodziców, jeśli nie ma zastrzeżeń (KPK, kan. 874 § 1).

 

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych), który:

 • gładzi grzechy,
 • daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca),  łaskę dziecięctwa bożego,
 • czyni nas członkami Kościoła katolickiego,
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

 

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

Chrzci się przez zanurzenie kandydata w wodzie lub przez polanie wodą jego głowy, wypowiadając przy tym słowa: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, „charakter”, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata wodą, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.